Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie

Mijande Wonen levert woondiensten in de gemeenten Dinkelland en Twenterand in Noord Oost Twente. Onze missie en passie is om ‘Samen te bouwen aan Dorpskracht’. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners én bewoners. Wij staan dicht bij onze bewoners en stimuleren en faciliteren het wonen in de dorpen en de kleinere woonkernen.

Mijande Wonen is per 1 juli 2010 ontstaan na een fusie tussen vier woningcorporaties: Woningstichting Vriezenveen/Westerhaar, Vestion Wonen, St. Joseph en Dinkelborgh Wonen.

Mijande Wonen; samen bouwen aan Dorpskracht!

Mijande Wonen levert woondiensten aan ruim 5100 huishouden in Noordoost Twente. Het motto van Mijande Wonen is om 'Samen te bouwen aan Dorpskracht'.
Het woningbezit van Mijande Wonen is verdeeld over diverse kleinschalige woonkernen met soms grote onderlinge verschillen. Mijande Wonen wil op verschillende manieren haar bijdrage leveren aan het op kracht brengen van de Twentse dorpen. Mijande Wonen ziet zichzelf als een belangrijke speler bij het tegengaan van verloedering en verval in Noordoost Twente en wil, samen met de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties en ondernemers, investeren in het bestendigen en creëren van leefbare woonkernen.

De klanten van Mijande Wonen, de bewoners, zijn de belangrijkste 'partners in wonen' en dienen vanaf het begin volop betrokken te worden bij gebiedsontwikkelingen.

Missie

De missie van Mijande Wonen luidt als volgt: "Mijande Wonen investeert als maatschappelijke woonondernemer met klantgerichte producten en diensten in de kwaliteit van wonen en leven op het platteland van Noordoost Twente, juist voor die mensen in een kwetsbare positie en samen met haar maatschappelijke partners." Van alle betrokkenen, medewerkers en partners wordt een 'Passie voor het wonen en leven op het platteland van Noordoost Twente' gevraagd. Niet alleen een passie voor het platteland, maar ook voor de klant, de maatschappelijke investeringsopgave én voor (het werken bij) de organisatie.

Visie

Mijande Wonen wil goed (blijven) inspelen op de wensen van haar klanten. Mijande Wonen neemt daarom de wensen en voorkeuren van haar klanten als uitgangspunt voor haar activiteiten. De klant kennen, heeft alles te maken met kwaliteit en maatwerk. Klantgericht werken betekent in de eerste plaats veel weten over de klant: over zijn kenmerken, leefstijlen en woonvoorkeuren.

Mijande Wonen wil haar klanten meer bieden dan wonen alleen
De woningvoorraad vormt niet het belangrijkste uitgangspunt van handelen, maar juist het bieden van (meer) keuzemogelijkheden aan de klant. Mijande Wonen vindt het belangrijk dat de klant zelf invloed kan uitoefenen en zich betrokken voelt wat betreft de eigen woning, de woonomgeving, de inhoud van onderhoudsprogramma's, het beheer van woningen én de leefbaarheid en ontwikkelingen in wijk, buurt en dorp.

Sponsoring

Mijande Wonen doet niet aan sponsoring. Wij zijn namelijk gebonden aan de regels hierover in de Woningwet. Deze wet staat sponsoring door woningcorporaties niet meer toe.

 

Wat is wel mogelijk?

Ons motto is “samen bouwen aan Dorpskracht!’.  Dat betekent dat we in coproductie met bewoners,  belanghebbenden en onze partners bouwen we aan vitale dorpen en kernen in Noord-Oost Twente. Wij mogen vanuit de wet in beperkte mate initiatieven van onze huurders financieel ondersteunen. Woningcorporaties mogen namelijk investeren in de directe woonomgeving van huurders met als voorwaarde dat de investeringen ten goede komen aan deze huurders. Wij mogen ook bijdragen aan een schone en veilige woonomgeving, in en om het eigen bezit. Heeft u een idee of wilt u juist dat er eens iemand met u meedenkt over wat uw buurt prettiger kan maken? Neem dan contact op met ons. Als maatschappelijk ondernemer voelen we ons zeer betrokken bij onze omgeving en we denken graag met u mee om van uw initiatief een succes te maken.

Steeds meer digitaal

Door middel van een uitgebreid automatiseringssysteem, waarin de klantcontacten van Mijande Wonen kunnen worden gevolgd, geregistreerd en geanalyseerd, leert Mijande Wonen de klant steeds beter kennen. Hierdoor kunnen nieuwe producten zinvol worden ontwikkeld en oude verbeterd. Daarnaast zullen steeds meer diensten digitaal beschikbaar komen. Zoals het inschrijven op huurwoningen en het indienen van een reparatieverzoek (en het zelf inplannen van een afspraak met een monteur). Zo is de klant niet langer gebonden aan kantoortijden voor het maken van een afspraak.

Facturen digitaal

Wilt u uw facturen digitaal naar ons sturen? Het mailadres is: crediteurenadministratie-at-mijande.nl.
Dit bespaart u portokosten én het is beter voor het milieu.

Zorg dat uw factuur aan onze voorwaarden voldoet
Mijande Wonen accepteert alleen nog facturen, die voldoen aan de voorwaarden genoemd in de "factuurvereisten". Dit is nodig om uw factuur digitaal te kunnen verwerken.

Voldoet uw factuur hier niet aan? Dan sturen wij deze aan u terug met het verzoek om een factuur te sturen, die wél voldoet aan de voorwaarden. 

Stortingstabel
Bent u verplicht in het gebruik van een G-rekening? In de stortingstabel staat een indicatie loonkostenbestanddeel als een percentage van de onderaanneemsom. Gebruikt u deze voor het berekenen van het bedrag dat op de G-rekening gestort moet worden.