Ondernemingsplan

Samen maken we het verschil

De afgelopen periode werkten wij aan ons ondernemingsplan 2020+ Samen maken we het verschil. Wij hebben voor de komende jaren duidelijke keuzes gemaakt waaraan wij onze tijd besteden. Onze focus richt zich op vier thema’s: Huis van de toekomst, Thuis in de buurt, De kracht van netwerken en Daadkrachtige organisatie. Binnen deze thema’s bepaalden wij onze speerpunten.

Wij zijn trots dat we onze koers met u kunnen delen. Wij wensen u veel leesplezier en laat ons vooral weten hoe u tegen onze visie en koers aankijkt. Wij gaan graag verder in gesprek!

Governancecode Woningcorporaties

Mijande Wonen volgt de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is voor woningcorporaties het kader voor goed bestuur en toezicht. Hierin hebben de woningcorporaties normen en waarden vastgelegd waaraan zij zich houden en waaraan getoetst kan worden. In de code zijn onder andere bepalingen opgenomen over: integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing. In het jaarverslag verantwoorden het bestuur en RvC zich over de manier waarop de principes van de Governancecode in het afgelopen jaar zijn toegepast.

Visitatie

Visitatie is een belangrijk verantwoordingsinstrument voor corporaties. Daarnaast is het een leerinstrument. Een externe commissie beoordeelt de prestaties, het vermogensbeheer en de governance en geeft verbeterpunten mee. Mijande Wonen heeft in 2011, in 2015  en in 2020 een visitatietraject doorlopen. 

Visitatierapport

Bescherming van persoonsgegevens

Mijande neemt het beschermen van de privacy heel serieus. De vanaf mei 2018 geldende 'Algemene verordening gegevensbescherming' geeft richtlijnen en voorschriften om persoonsgegevens te beschermen. Mijande heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om aan de wet te voldoen en gegevens optimaal te beschermen.

Jaarverslagen en statuten

Hiernaast kunt u het jaarverslag en de statuten van Mijande Wonen downloaden.

prestatieafspraken

Gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, woningcorporatie Mijande Wonen en de huurdersorganisatie van Mijande Wonen werken intensief samen aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen in Dinkelland en Twenterand. Om dit te realiseren maken partijen voor een periode van vier jaar prestatieafspraken met elkaar die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten. Meer informatie staat in de documenten hieronder:
Samenwerking tussen de partijen

Raamovereenkomst Dinkelland
Uitvoeringsagenda Dinkelland

Raamovereenkomst Twenterand
Uitvoeringsagenda Twenterand

Sociaal plan

Klik hier voor het sociaal plan bij sloop, renovatie en groot onderhoud.