Aedes Code

Mijande Wonen verantwoordt zich volgens de normen die zijn opgelegd in de Aedescode. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Als woningcorporatie zijn we ons bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hebben. Daarom vinden we toezicht op onze maatschappelijke taken erg belangrijk.

Gedragscode

Binnen de Governancecode van Aedes (Branche organisatie van woningcorporaties) is besloten dat iedere woningbouwcorporatie dient te beschikken over een gedragscode en een klokkenluiderregeling. De gedragscode en de klokkenluiderregeling zijn geen vrijblijvende zaken. Het zijn stukken waar corporaties hun transparantie mee tonen.

De regelingen gelden voor een ieder die betrokken is bij onze woningcorporatie in welke hoedanigheid dan ook.

 

Visitatie

Visitatie is een belangrijk verantwoordingsinstrument voor corporaties. Daarnaast is het een leerinstrument. Een externe commissie beoordeelt de prestaties, het vermogensbeheer en de governance en geeft verbeterpunten mee. Mijande Wonen heeft in 2011 en in 2015 een visitatietraject doorlopen. 

Bescherming van persoonsgegevens

Mijande neemt het beschermen van de privacy heel serieus. De vanaf mei 2018 geldende 'Algemene verordening gegevensbescherming' geeft richtlijnen en voorschriften om persoonsgegevens te beschermen. Mijande heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om aan de wet te voldoen en gegevens optimaal te beschermen.

Overig

Hiernaast kunt u het jaarverslag en de statuten van Mijande Wonen downloaden.

Prestatieafspraken

Gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, woningcorporatie Mijande Wonen en de huurdersorganisatie van Mijande Wonen werken intensief samen aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen op het Twentse platteland. Om dit te realiseren maken partijen voor een periode van vier jaar prestatieafspraken met elkaar die jaarlijks worden uitgewerkt in
concrete activiteiten.

Jaarschijf 2019 gemeente Dinkelland

Jaarschijf 2019 gemeente Twenterand


 

Sociaal plan

Klik hier voor het sociaal plan bij sloop, renovatie en groot onderhoud.