De gemeente Dinkelland, de gemeente Twenterand, woningcorporatie Mijande Wonen en de Huurdersraad Mijande Wonen werken intensief samen aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen in Dinkelland en Twenterand. Om dit te realiseren maken deze partijen voor vier jaar prestatieafspraken die ieder jaar worden uitgewerkt in concrete activiteiten.

 

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving een thuis heeft. Daar dragen wij aan bij door het bieden van betaalbare, goede woningen en onze persoonlijke manier van werken. Daarnaast hebben wij oog voor de leefbaarheid in buurten. Wij hebben aandacht voor huurders en woningzoekenden die in situaties zitten die om ondersteuning vragen. Ook moeten wij veel doen om klimaatdoelstellingen te halen. Dit alles kunnen en willen wij niet alleen doen. Daarom werken we samen met de beide gemeenten en de Huurdersraad. Zo zorgen we er met elkaar voor dat (toekomstige) huurders een thuis hebben in beide gemeenten”, licht Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Mijande Wonen toe.

 

 

“Wonen in een fijne en veilige omgeving, dat vinden we belangrijk voor al onze inwoners”, aldus Ben Blokhuis, wethouder van de gemeente Dinkelland. “De vraag aan sociale huurwoningen wordt in onze gemeente grotendeels ingevuld door Mijande Wonen. Samen met hen zetten we ons daarom continu in om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van onze inwoners. Daarnaast draagt Mijande Wonen ook bij aan andere doelstellingen van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en in het sociaal domein. We gaan nu het laatste
jaar in van de Prestatieafspraken die we vier jaar geleden maakten en kijken ernaar uit om nieuwe afspraken te maken voor de komende periode.”

 

Bart-Jan Harmsen is wethouder Wonen in Twenterand: “Het belang van de gemeente Twenterand is dat er voor iedere inwoner een veilig,
gezond en betaalbaar huis beschikbaar is. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat we goed luisteren naar de inwoners. De samenwerking tussen Mijande Wonen en de gemeente Twenterand wordt steeds intensiever en beter, waardoor er ook concretere afspraken kunnen worden gemaakt. Dit alles om de woonomgeving van de inwoners van Twenterand te verbeteren”

 

Rol huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties zijn een belangrijke partij bij het maken van deze prestatieafspraken.  “Wij geven de huurders in Dinkelland en Twenterand een stem door hun belangen te behartigen en mee te denken en te adviseren over beleid en concrete acties die over wonen gaan. Zo zorgen wij er continu voor dat er aandacht is voor de betaalbaarheid van de huurwoningen. Ook hebben wij aangedragen dat wij het belangrijk vinden om komend jaar extra aandacht te besteden aan huurders die moeite hebben om allerlei regels te begrijpen. Belangrijk aandachtspunt voor 2020 is dan ook het verbeteren van de communicatie door het gebruik van eenvoudige en heldere taal door Mijande Wonen en de gemeenten.”

Op 13 december ondertekenden de partijen de afspraken voor 2020. Op de volgende afspraken wordt in 2020 de nadruk gelegd:

 • Partijen verbeteren hun taalgebruik zodat deze begrijpelijk en toegankelijk is  voor iedereen.
 • Voor de komende jaren wordt vastgesteld welke woningen worden gebouwd en gerenoveerd.
 • Mijande Wonen voert per 1 januari 2020 nieuw huurprijsbeleid in. Het doel van dit beleid is om voldoende betaalbare woningen te blijven bieden. Het nieuwe beleid maakt de regels bij woningtoewijzing eenvoudiger en beter uitlegbaar.
 • Extra aandacht komt er voor jongeren die graag binnen de gemeente zelfstandig willen wonen. Samen met jongeren wordt gekeken hoe zij beter voorgelicht kunnen worden over kansen op de woningmarkt en welke stappen zij kunnen ondernemen om die kansen te benutten.
 • Zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
 • Zorgen dat medewerkers die werken binnen zorg, welzijn en wonen elkaar nog beter weten te vinden en goed samenwerken.
 • Inzetten op het voorkomen van schulden. Als er al schulden zijn, deze zo snel mogelijk opmerken en hierover in gesprek gaan met betrokkenen om erger te voorkomen.
 • De partijen staan voor een enorme opgave als het gaat om verduurzaming. Ze betrekken elkaar bij het ontwikkelen van beleid en concrete acties om het beleid uit te voeren.Het betreft maatregelen in en aan woningen, buurten en wijken. Ook wordt aandacht besteed aan het meer bewust maken van mensen en het delen van kennis op het gebied van zuinig zijn met energie. 

 

Klik hier voor de jaarschijf 2020.

De ondertekenaars van de prestatieafspraken 2020: Bart-Jan Harmsen, Wethouder gemeente Twenterand | Melanie Maatman,        Directeur-bestuurder Mijande Wonen | Annie Hesselink, lid Huurdersraad Mijande Wonen | Ben Blokhuis, Wethouder gemeente Dinkelland
De ondertekenaars van de prestatieafspraken 2020: Bart-Jan Harmsen, Wethouder gemeente Twenterand | Melanie Maatman, Directeur-bestuurder Mijande Wonen | Annie Hesselink, lid Huurdersraad Mijande Wonen | Ben Blokhuis, Wethouder gemeente Dinkelland